036-5330237

Missie en visie

De ambitie van de school: De beste school van de wijk. 

De Delta wil een school zijn waar goed onderwijs wordt gegeven aan de kinderen die in Stedenwijk en omstreken wonen, zodat zij toe kunnen groeien naar een zelfstandige en evenwichtige persoonlijkheid. De waarden en normen die gelden binnen onze katholieke identiteit vormen daarvoor een goede basis.

De visie van de school: 

De Delta is een school die midden in de samenleving  staat en waarbij elk kind (van 2 tot 13 jaar) meer dan welkom is. Op onze school wordt kinderen geleerd sámen te leven en respect voor elkaar en elkaars mening te hebben. Kinderen maken kennis met elkaar en leren waardering op te brengen voor andere culturen, religies en achtergronden, in het kader van een goede voorbereiding op een multiculturele samenleving (actief burgerschap en sociale veiligheid).

Ons onderwijs is er, naast het aanbieden van een veilige en prettige omgeving voor de kinderen, ook op gericht alle kinderen met de beste mogelijke bagage naar het voortgezet onderwijs te laten gaan. Met elk kind willen wij dan ook werken aan een optimale ontwikkeling, door zoveel mogelijk te streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn, in te spelen op de onderwijsbehoefte van het kind en effectieve leerlingenzorg. Wij streven er nadrukkelijk naar op zowel onderwijskundig als pedagogisch gebied één lijn door de school heen te hanteren.

Dit alles ten einde kinderen in staat te stellen om op elk gebied (binnen hun capaciteiten) zelfstandig en met voldoende zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef door te kunnen gaan naar de volgende levensfase.