036-5330237

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan, waarmee het team en de ouders invloed uit kunnen oefenen op het beleid van de school. Deze invloed bestaat uit een advies- en een instemmingsrecht.

De medezeggenschapsraad bestaat uit een even groot ouder – als personeelsdeel met stemrecht. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders en hebben minstens twee jaar zitting in de MR. Samen toetsen zij het beleid van de directie. Hierbij hangt het van het onderwerp af wie er advies- dan wel instemmingsrecht heeft. 

Periodiek vergadert de MR over onderwerpen betreffende de school. De vergaderdata staan vermeld op de jaarkalender. De vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar.

Leden:

  • Elvira van Loenen, intern begeleider en voorzitter
  • Hannie van Straaten, leerkracht en secretaris
  • Abel de vries, oudergeleding