Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid op onze school kent vele vormen. Ouders die betrokken zijn bij het leren van hun eigen kinderen, ouders die helpen op school bij verschillende activiteiten, ouders die meedenken over het beleid. Allemaal verschillende vormen van ouderbetrokkenheid, maar allemaal even belangrijk.

Oudercommissie

De oudercommissie denkt mee over de invulling van feesten en andere activiteiten en ondersteunt het team in het organiseren hiervan.
De doelstelling is om bij te dragen aan de ontwikkeling, het plezier en het welzijn van alle kinderen van De Delta, dus ook uw kind(eren)!

Ouders kunnen zich opgeven om lid te worden van de oudercommissie.
U kunt daarvoor contact opnemen met de directie en wordt daarna in contact gebracht met de andere oudercommissie ouders.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan, waarmee het team en de ouders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school. Deze invloed bestaat uit een advies- en een instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding vertegenwoordigt de ouders van IKC De Delta, de personeelsgeleding vertegenwoordigt het team. Samen toetsen zij het beleid van de directie. Hierbij hangt het van het onderwerp af wie er advies- dan wel instemmingsrecht heeft. Periodiek vergadert de MR over onderwerpen betreffende de school.

De vergaderdata staan vermeld op de jaarkalender.

De vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar.

Leden in schooljaar 2020-2021:

Abs Bosma, intern begeleider en voorzitter (teamgeleding)

Hannie van Straaten, leerkracht en secretaris (teamgeleding)

Abel de Vries (oudergeleding)

Vacante plek (oudergeleding)

Koken met ouders

In de zomer van 2015 hebben wij een schoolkeuken in de middenruimte laten bouwen.
Het doel van deze schoolkeuken is om ouders meer te betrekken bij het onderwijs en zo het educatief partnerschap te vergroten.
Per groep is er drie keer per jaar de kans voor ouders om de kok in zichzelf naar boven te laten komen.

Communicatie

Wij vinden het belangrijk om u goed op de hoogte te houden van wat er op school gebeurt en waar we mee bezig zijn. Zo’n 9 á 10 keer per jaar verschijnt daarom de digitale ouder nieuwsbrief. Deze wordt naar alle ouders gemaild, maar wordt ook op de website geplaatst.

Daarnaast gebruiken we Klasbord. Dit is een app voor uw smartphone. Deze app kunt u downloaden via de App Store (iPhone of iPad) of de Play Store (Android). Binnen de app heeft elke groep zijn eigen Klasbord, waar de leerkracht u met (korte) berichten en foto’s op de hoogte kan houden van de activiteiten in de klas of van andere groep- en school-gerelateerde zaken.

Klasbord is een afgeschermde en veilige omgeving. De klas en de berichten op Klasbord zijn voor buitenstaanders niet zichtbaar. Om de klas van uw kind(eren) te kunnen volgen, heeft u een unieke klascode nodig. Bovendien moet iedere aanmelding eerst door de leerkracht van de klas worden goedgekeurd. Alleen ouders zullen toegang krijgen tot de Klasbord van de groep van hun kind(eren).

Ouderbijdrage

Scholen krijgen geld van de overheid om allerlei zaken te kunnen betalen die met onderwijs te maken hebben, zoals leermiddelen, personeel, huisvesting, meubilair, enz.

Helaas worden bijzondere activiteiten zoals feesten, schoolreisjes en kamp niet bekostigd.
Om dit toch mogelijk te maken, neemt de oudercommissie de kosten van feesten en activiteiten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening.
Hiervoor vraagt de oudercommissie jaarlijks aan de ouders een vrijwillige bijdrage.
Van deze bijdrage worden bijvoorbeeld cadeautjes voor Sinterklaas, een paaslunch, eten of drinken bij festiviteiten, excursies, etc. betaald.

Voor het schooljaar 2020-2021 is de vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 per kind.

We proberen de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.
Mocht de ouderbijdrage voor u toch een financiële drempel vormen, dan kunt u dit melden bij de administratie of directie.
U kunt de ouderbijdrage overigens ook in termijnen betalen.

Het schoolreisje voor groep 1 t/m 6 en het kamp voor groep 7 en 8 worden apart in rekening gebracht.
Over de kosten hiervan wordt u in de loop van het jaar geïnformeerd. Deze zijn namelijk afhankelijk van de locatie.